Máy tính phần tư

Sử dụng máy tính Phần tư trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Phần tư của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính phần tư

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm phần tư. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phần tư trong Toán học là gì

Phần tư là các giá trị chia một bảng dữ liệu (hoặc một phần của nó) thành bốn nhóm chứa một số lượng quan sát xấp xỉ bằng nhau. Tổng khối lượng được chia thành bốn phần bằng nhau: 25%, 50%, 75% 100%.

Phần tư đầu tiên (hoặc phần tư thấp hơn) Q1 được định nghĩa là một giá trị chứa giá trị f là 0,25. Điều này cũng giống như phân vị thứ hai mươi lăm. Giá trị F của phần tư thứ ba (hoặc phần tư trên) Q3 là 0,75. Phạm vi giữa các phần tư IQR được xác định là Q3 - Q1.